V sobotu 21. dubna 2018 se uskutečnil v Praze Sjezd delegátů sborů Bratrské jednoty baptistů. Zde přinášíme jednotlivá usnesení v jejich schváleném znění.
Otázkou ohledně platnosti posledního hlasování z důvodu odchodu části delegatu (bod 41) se budeme zabývat na příštím jednání VV, které je naplánováno na 16. května.

Jan Jackanič
tajemník VV BJB


___________________________________________________

Usnesení Sjezdu delegátů v Praze 21. 04. 2018
1.    SD přijal návrh na změnu programu jednání takto: předřadil bod č. 21 (Praha 3 – rozšířit zásady a stanoviska) za bod č. 11.
2.    SD odsouhlasil doplnění usnesení SD 2017 o bod pojednávající o nepřijatých návrzích č. 12 a 13.
3.    SD vzal na vědomí zprávy předsedy a tajemníka VV BJB.
4.    SD vzal na vědomí zprávy odborů sester, mládeže, misijního a pro manželství a rodinu.
5.    SD potvrdil volbu Jordana Hallera na předsedu odboru mládeže.
6.    SD potvrdil volbu Pavla Novosada na předsedu misijního odboru.
7.    SD potvrdil volbu Marka Žitného na předsedu odboru pro manželství a rodinu.
8.    SD vzal na vědomí zprávu za Vzdělávání na cestě.
9.    SD vzal na vědomí zprávy komisí duchovní služby, pro novelizaci dokumentů, finanční, zpřevníkové, historické.
10.    SD vzal na vědomí zprávu Vyšší odborné školy sociální a teologické – Dorkas.
11.    SD přijal návrh č. 1 VV na nového člena Rady ŠPO Dorkas Pavla Novosada.
12.    SD nepřijal protinávrh sboru Lovosice k návrhu č. 3. na ukončení činnosti VOŠSaT Dorkas již ke konci školního roku 2017/2018.
13.    SD přijal návrh č. 3 VV na ukončení činnosti VOŠSaT Dorkas ke konci šk. Roku 2018/2019.
14.    SD schválil revizní zprávu k hospodaření VOŠSaT Dorkas.
15.    SD schválil účetní zprávu o hospodaření VOŠSaT Dorkas.
16.    SD schválil revizní zprávu o hospodaření VV za rok 2017.
17.    SD schválil hospodaření VV za rok 2017.
18.    SD přijal návrh č. 4 VV na rozdělení kladného hospodářského výsledku.
19.    SD schválil položku rozpočtu na rok 2018 80 000 Kč na Zpravodaj BJB.
20.    SD schválil návrh rozpočtu na rok 2018.
21.    SD přijal návrh č. 2 VV na přijetí nového člena (David Sláma) komise duchovní služby.
22.    SD přijal pozměňovací návrh k návrhu č. 5. na doplnění slov „za rok 2017“.
23.    SD přijal pozměněný návrh č. 5 VV na udělení odměn pro tajemníka a předsedu VV za rok 2017.
24.    SD přijal pozměňovací návrh k návrhu č. 6 tajemníka VV na vyškrtnutí konkrétních jmen („pro místopředsedu VV a předsedu MO“) a doplnění slov „do konce volebního období VV“.
25.    SD přijal návrh č. 6 VV na přijetí nových pracovníků kanceláře VV do konce volebního období VV.
26.    SD přijal návrh č. 7 VV na vydání prohlášení k žádosti čínských křesťanů o azyl.
27.    SD přijal návrh č. 8 VV na aktualizaci pravidel pro přidělování dotací.
28.    SD přijal návrh č. 9 VV na doplnění volebního řádu o podmínku souhlasu sboru s kandidaturou člena sboru do rady odboru nebo komise BJB.
29.    SD přijal návrh č. 10 VV na prodloužení oprávnění pro správu krizového fondu.
30.    SD přijal návrh č. 11 MO na každoroční přidělení 10 % kladného hospodářského výsledku Misijnímu odboru.
31.    SD nepřijal návrh č. 21 sboru Praha 3 na rozšíření Zásad a stanovisek o prohlášení o sexualní aktivitě a manželství.
32.    SD nepřijal návrh č. 12 sboru Vikýřovice na revokaci usnesení SD 2017 ve věci sboru Na Topolce.
33.    SD nepřijal návrh č. 13 sboru Praha 4 na zřízení smírčí komise k problematice spojené se sborem Na Topolce.
34.    SD nepřijal návrh č. 14 sboru Cheb II na zřízení smírčí komise k problematice spojené se sborem Na Topolce.
35.    SD přijal navrhovatelem pozměněný návrh č. 15 sboru Brno na prohlášení k výlučnosti manželství mezi mužem a ženou. Druhý změněný odstavec: „Ve smyslu usnesení SD 2017 č. 18 potvrzujeme, že jakékoliv jiné formy sexuálních vztahů, ať už mimomanželských či partnerských, považujeme za hřích a porušení jasných biblických příkazů.“
36.    SD přijal návrh č. 16 sboru Brno na prohlášení o pastoračním přístupu v oblasti sexuality.
37.    SD přijal návrh č. 17 sboru Brno na prohlášení k postoji Sboru BJB v Praze 4 Na Topolce.
38.    SD nepřijal návrh č. 18 sboru Brno na vyloučení sboru BJB v Praze 4.
39.    SD přijal návrh na pokračování hlasování o návrzích č. 19 a 20.
40.    SD přijal návrh na sloučení hlasování o návrzích č. 19 a 20.
41.    SD nepřijal sloučené návrhy č. 19 a 20 na vyloučení sboru Praha 4.