Teologie

teologické články

  1. Několik poznámek k ekumenismu, BJB a ERC

Ekumenická spolupráce je pro baptistické sbory nezbytná. Jako baptistické církve (tedy místní sbory) rozpoznáváme, že nejsme jedinými církvemi  a proto také "věříme, že vzájemný svazek uskutečněný v místním sboru vede k vytváření širších svazků mezi sbory a společenstvími sborů kdekoliv je to možné." Místní církve pak (především z organizačních důvodů) vstupují do rozličných ekumenických uskupení, jakými jsou Bratrská jednota baptistů, či skupiny připravující místní ekumenické aktivity. Konkrétní rozpoznání toho, kde je taková spolupráce možná a kde možná není, však zůstává úkolem každé církve (tedy místního sboru). 

Teologická komise BJB vás srdečně zve na Teologické kolokvium, které se uskuteční v neděli 22.11.2015 od 15:00 ve sboru BJB v Praze 4 Na Topolce s následujícím programem.

Milé sestry a bratři ve sborech BJB,

Prvním uceleným tématem, kterému se věnovala teologická komise BJB po svém zvolení (v roce 2012), byla problematika ordinace. Toto téma jsme si sami vybrali po úvodních setkáních, ve kterých jsme především hledali, jak by mohla a měla práce komise vypadat. Vyšli jsme z předpokladu, že ordinační praxe je na jednu stranu pevnou součástí řádů BJB, zároveň ale mnohé sbory na tuto praxi nereflektují a mnoho kazatelů vykonává po mnoho let svou službu v místním sboru bez ordinace. Mimo jiných důvodů je patrně příčinou tohoto rozporu také nejasná teologie ordinace. Tento předpoklad se nám potvrdil také při rozhovoru, který jsme o ordinaci dvakrát vedli při kursech kazatelů. Věříme, že ujasnění některých rozporuplných otázek by mohlo přispět k odpovědnějšímu přemýšlení na sborech a následně také k nalezení adekvátnější a obecněji přijatelné podoby pověřování kazatelů (případně jiných služebníků) v rámci BJB.

Téma ordinace jsme rozdělili do čtyř samostatných kapitol. První z nich zkoumá možné souvislosti starozákonních textů s ordinační praxí a otázku jejich relevance pro dnešní život církve. Autorem této kapitoly je bratr kazatel Nicolae Lica. Bratr kazatel Jáchym Gondáš si podobné otázky kladl nad textem Nového zákona a nad teologickou tradicí do období reformace. Bratr kazatel Blahoslav Fajmon se ve své kapitole věnuje otázce ordinace z perspektivy současné baptistické praxe ve světě. Sestra Lydie Kucová pak připravila kapitolu, která shrnuje vývoj ordinační praxe v historii českého baptistického hnutí.

Závěrem tohoto materiálu není konkrétní doporučení teologické komise, ale spíše formulování otázek, které vzešly z rozhovoru kazatelů na kazatelském kurzu 2013 a kterým by sbory měly věnovat pozornost.  Předpokládáme, že důkladný rozhovor o této otázce, který se povede v místních sborech, povede také k podání návrhů pro SD, které by umožnily najít adekvátní formu pověřování k službě.

 

Výtah z dokumentu "Slovo Boží v životě církve, Zpráva mezinárodních rozhovorů mezi Římskokatolickou církví a Světovým svazem baptistů, 2006-2010"

116. Eucharistie/Večeře Páně[1] je pro církev zásadní. Eucharistii/Večeři Páně slavíme v poslušnosti Ježíšovu příkazu: „To čiňte na mou památku“ (1. Kor 11,24; Lk 22,19).[2]

117. Baptisté a římští katolíci se shodují v tom, že bez Eucharistie/Večeře Páně by církev nebyla církví. Stejně také však neexistuje Eucharistie/Večeře Páně bez církve. Není totiž soukromým nebo individuálním činem, ale vždy se uskutečňuje v rámci společenství. Římští katolíci věří, že Eucharistie v jistém smyslu „utváří církev“[3]. Baptisté, kterým je většinou toto vyjádření cizí, souhlasí s tím, že při Večeři Páně Kristus sjednocuje ty, kteří přijímají chléb a víno se všemi ostatními věrnými v jedno tělo, církev (1. Kor 10,16-17). Účast na Eucharistii/Večeři Páně obnovuje, posiluje a prohlubuje začlenění do církve, kterého bylo dosaženo obrácením a křtem.

Křesťanské náboženství je velmi rozmanité ve svých projevech. Razí si cestu dějinami různými směry, různými útvary a různými vyznáními. Je v tom něco inspirujícího, kdo se umí ponořiti do tohoto dějinného toku křesťanských náboženství. Baptismus je jedním z těchto směrů. Mám-li promluviti o jeho vzniku a zásadách, musíme trochu nahlédnouti do minulosti dálné i bližší.