1. Rozhovor po SD a příprava RZS v Brně
VV hovořil o aktuální situaci v BJB a podnětech pro nadcházejí RZS. Tajemník informoval o tom, že VV zatím nedostal z Ministerstva kultury žádný podnět ohledně nové registrace Společenství baptistických sborů (SBS).
 
Příprava RZS v Brně
 
VV pověřil předsedu VV, aby svolal RZS s tímto programem
•    jednání o neprojednaných návrzích z minulého SD (konkrétně se jedná o návrhy číslo 22 – 29). Žádáme sbory, které podávaly tyto návrhy, aby počítaly s představením svých návrhů a diskuzí k nim. Bratr tajemník také informoval o setkání s bratrem kazatelem Igorem Gricykem ohledně návrhu č. 28. Bratr vysvětlil, že se jednalo o tehdejší situaci sboru, která se nyní změnila, bude o ní informovat sbory na RZS a požádá SD o rozhodnutí v této záležitosti.
•    budoucí podoba práce VV a financování této společné služby
•    podněty pro rozvoj práce Odboru pro manželství a rodinu (OMR), které zástupci odboru zašlou předem na sbory a to včetně návrhu na zřízení nového úvazku 0,5 pro předsedu OMR od dubna 2019 (v případně schválení SD)
•    rozhovor o podnětech na změnu řádů BJB. VV ve spolupráci s KPND navrhuje následující změnu, aby každý sbor mohl být členem pouze jedné baptistické jednoty s tím, že případnou výjimku by na žádost sboru schvaloval SD. Další podněty se týkají otázky hlasování (zrušení možnosti zdržet se) a upřesnění usnášeníschopnosti SD.
•    představení korejského baptistického sboru, který má zájem o členství v BJB
•    představení služby brněnské stanice pražského sboru Vinný kmen, která má zájem o osamostatnění se a bude na příštím SD žádat o přijetí mezi sbory BJB
•    Informace ohledně ukončení studia na Dorkas, případném prodeji budovy a zájemcích o převzetí akreditace školy
•    Informace ze zpěvníkové komise
•    Informace z příprav konference 100 let spolu, která se uskuteční v říjnu 2019 v Litoměřicích

2. Odbor mládeže a příprava konference
VV jednal s předsedou Odboru mládeže o přípravách příští konference mládeže, která se uskuteční v březnu 2019 v Praze. Bratr Jordan Haller představil záměr konference, VV souhlasí s tématem a s většinou navrhovaných řečníků, jsme rádi za důraz na propojení generací a záměr pozvat starší generaci k rozhovoru.
VV dále hovořil s bratrem o podnětu pro uspořádání letního tábora mládeže BJB na rok 2020. Bratr Haller bude tento záměr dále komunikovat s radou Odboru mládeže a vedoucími mládeže našich sborů. VV také odsouhlasil návrh Pracovních povinností vedoucího Odboru mládeže.
 
3. Vize a plány:
Modlitební setkání sborů -  VV jednal o plánovaném setkání, bratr předseda ho připomene sborům v rámci svolání RZS, včetně výzvy k půstu. Setkání se uskuteční v Konstantinových lázních dne 14. 10. (vede bratr Erik Poloha), v Praze dne 21. 10. (vede bratr Jan Jackanič) a v Olomouci dne 21. 10. (vede bratr Pavel Coufal).
Konference 100 let spolu  - bratr tajemník informoval o návštěvě v Litoměřicích, rezervaci prostor a pokračujících přípravách. Programové setkání se uskuteční dne 9. října od 16 hodin za účasti zástupců slovenské BJB a všech odborů BJB v ČR. Téma, plakát a předběžný program budou představeny na RZS.
Vánoční koncerty Rodrigo Rodrigueze - tajemník informoval o pokračování příprav. Plakát a termíny jednotlivých koncertů budou uveřejněny v příštím Zpravodaji. Informace jsou k dispozici také na www.rodrigo-koncerty.cz.
 
4. Odbory, komise, účelová zařízení
Dorkas - tajemník informoval o jednání se školou Dorkas, do konce září byl dokončen odhad ceny vybavení školy k odkoupení. Na školu byl pozván také soudní znalec z oblasti nemovitostí, který do konce října zpracuje odhad ceny pro případný prodej budovy školy. VV rozhodl, že případný prodej bude uskutečněn ve vlastní režii (formou elektronické aukce s využitím právní kanceláře) a hlavním kritériem by měla být výše kupní ceny. Po zveřejnění záměru budovu prodat bude ještě případný prostor pro jednání s těmi, kteří by měli zájem v budově provozovat jiný projekt blízký zájmům BJB, zatím však o takovém záměru nevíme.
Tajemník dále informoval o zájmu Jednoty bratrské a VOŠP (publicistiky) o provozování akreditace školy formou převzetí IČO organizace. Tajemník osloví oba zájemce, aby svůj záměr rozpracovali a podali do konce roku 2018, VV pak bude o nabídkách jednat a připraví je k rozhodování SD.
Předseda informoval o tom, že navázal kontakt s ETS Praha a KETM Banská Bystrica ve věci kontaktu s českými baptistickými studenty a možností praxí v našich sborech a lektorátů. Dále bude v této otázce jednat, VV má zájem na tom, aby došlo k většímu propojení praxe studentů z BJB s našimi sbory.
Vzdělávání na cestě - tajemník informoval o přípravách dalšího ročníku, do nového kurz v Praze nastoupí v říjnu 30 studentů.
 
5. Finance BJB
Předseda vyřídil upřímné poděkování za finanční pomoc Ukrajině, které zaznělo na koncilu EBF ve Lvově. Potřeby dále trvají, zřejmě budeme znovu osloveni s prosbou o další pomoc. Předseda také informoval o možnosti modlitební podpory konkrétního sboru na Ukrajině, podnět bude projednán na příštím jednání VV.

Tajemník informoval o celkovém finančním výhledu do roku 2025 a navrhuje k diskuzi na RZS následující kroky
 
1) Návrh na rozdělení platového fondu na platový fond pro sbory a pro kancelář. Z případného přebytku fondu kanceláře by byla možnost dofinancovávat chybějící prostředky v rámci rozpočtu z důvodu snižující se dotace, aby nebylo nutné skokově navyšovat příspěvky sborů.
2) Postupné navyšování příspěvků sborů o 5% od roku 2019. Konečná výše příspěvku by byla určena rozhodnutím SD ve vztahu k odsouhlasenému počtu úvazků a schváleném rozpočtu kanceláře BJB.
3) Schválení koncepce práce kanceláře VV BJB  a počtu úvazků a to nejpozději na SD v roce 2020 dle následujícího harmonogramu:
 
RZS 2018 - návrh na rozdělení platového fondu, návrh na navýšení členských příspěvků o 5% ročně, diskuze o počtu pracovníků kanceláře, návrh VV na 0,5 pro předsedu OMAR od dubna 2019
SD 2019 - rozdělení platového fondu, rozhodnutí o navýšení členských příspěvků
RZS 2019 - diskuze k počtu pracovníků kanceláře, podrobnější kalkulace nákladů a rozpočtu vzhledem k situaci s Dorkas
SD 2020 - rozhodnutí o počtu pracovníků, vyhlášení nových voleb do VV na období 2021 - 2025
RZS 2020 - návrh na maximální výši příspěvků, diskuze k dlouhodobému financování BJB
SD 2021 - rozhodnutí o budoucí výši příspěvků členů sborů, volby nového VV podle rozhodnutí SD z předchozího roku
 
VV navrhuje k diskuzi následující počty pracovníků. Jedná se o maximální možný úvazek, který by se případně snížil na základě osobní situace zvoleného pracovníka. Případný přebytek mzdových prostředků by se pak odváděl do mzdového fondu kanceláře.
 
Plné úvazky (1,0) - tajemník, předseda, vedoucí kanceláře
Poloviční úvazky (0,5) - předsedové odboru mládeže, misijního odboru a OMAR
VV dále dává sborům ke zvážení další poloviční úvazek pracovníka pro oblast vzdělávání.
 
Na základě žádosti sboru VV odsouhlasil prodloužení pracovního úvazku pro Uherské Hradiště (sestra Alena Potrusilová).
VV schválil zahraniční cestu vedoucího Odboru mládeže bratra Hallera na konferenci EBF o mládeži, která se uskuteční v lednu 2019 v Bruselu.
 
6. Sbory
Proběhlo jednání se zástupci sboru BJB Praha - Vinný kmen, který žádá o osamostatnění své brněnské stanice. Důvodem žádosti je velká vzdálenost od sboru, samostatnost stanice, ale také jiné představy o misijním zaměření v rámci Brna. Nyní se schází cca 30 lidí, z toho 13 členů (do konce roku 17). Brněnská stanice  je finančně samostatná, má vlastní sborovou radu a kazatele. Zástupci sboru i stanice budou informovat sbory o žádosti na RZS.
Předseda s tajemníkem informovali o svém setkání se zástupci sboru Děčín a stanice v Jílovém. Stanice sboru má zájem také o osamostatnění se od sboru Děčín z důvodu dlouhodobých rozdílných pohledů na službu. O tom, jakou formou by to mělo proběhnout a zda stanice i nadále zůstane v BJB se bude dále jednat na základě rozhovoru v rámci společenství v Jílovém.
Tajemník informoval o své návštěvě korejského sboru v Praze, kde měl možnost kázat a o rozhovoru s kazatelem sboru o možnostech vstoupit do BJB. Vysvětlili jsme si, že se jedná o dlouhodobou záležitost a že členství v BJB není otázkou formální, ale vzájemného vztahu a komunikace. Korejský sbor zve ke službě slovem do svého společenství a v rámci budování vztahů také nabízí možnost návštěvy jejich kazatele v našich sborech. O činnosti sboru jsme byli informování na kurzu kazatelů, další představení je v plánu na RZS. VV zatím nedoporučuje sboru žádat o členství v BJB.
Bratr místopředseda informoval o svých návštěvách sborů Cvikov a Praha Vinný kmen, kde proběhla vždy jeho služba a rozhovor s kazatelem nebo staršími o životě sboru.
Bratra předseda informoval o své návštěvě sboru v Příboře, kde mohl kázat a sejít se se staršovstvem sboru.
 
7. Ostatní
Kurz kazatelů - VV projednal program kurzu kazatelů, který se uskuteční v novém termínu 4. - 6. června 2019. Kurz se z důvodu změny termínu bude konat na novém místě v Herlíkovicích, hostem bude bratr Pavel Hanes ze Slovenska (kazatel BJB a vyučující na KETM v Banské Bystrici). Po domluvě s bratrem budou vybrány čtyři biblické texty, na které si bratr připraví výklad a jako učitel a kazatel se bude snažit nás vést přípravou kázání a interpretace textu. Návrh 10 textů zašle VV na sbory před RZS, kazatelé sborů budou mít možnost si v Brně vybrat, o které by měli největší zájem.
Tajemník informoval o jednání řídícího výboru ERC, který projednal směrnici k působení nemocničních kaplanů jako zaměstnanců nemocnic. Upozorňujeme ty, kteří by případně měli o tuto službu zájem, že podmínkou je příslušné vysokoškolské vzdělání v oboru. Bližší informace podá tajemník.
Jako delegáty Valného shromáždění ERC, které se uskuteční 20. listopadu, jmenoval VV bratry Jana Jackaniče, Pavla Coufala a sestru Ivetu Procházkovou.
Bratři předseda a místopředseda informovali o koncilu EBF v Ukrajinském Lvově. Podrobnější informace vyjdou v příštím čísle Zpravodaje BJB, o podpoře konkrétního sboru bude jednat příští VV.
 
Příští setkání VV se uskuteční 27. listopadu 2018 v 10.00 hodin.
 
Informace z Kanceláře VV
Připomínáme sborům, které se zapojily do sbírky na Ukrajinu, aby poslaly výtěžek sbírky na účet VV – sbírka byla ukončena k 30. 9. 2018.

Jan Jackanič
tajemník VV BJB