Na začátku našeho jednání byl hostem bratr Michael Whitlock, který byl řečníkem Konference BJB na téma Pravda je nesmrtelná, kterou jsme si chtěli připomenout výročí smrti Balthasara Hubmaiera. Bratr nás vedl v rámci modlitebního úvodu a my jsme měli možnost poděkovat za jeho službu v ČR. VV se pak dále věnoval svému jednání, zejména pak přípravě na dubnový Sjezd delegátů sborů.

Vize a plány

VV jednal o přípravách Konference BJB s názvem 100 let spolu. Objevily se nové možnosti pronájmu v Praze (Národní dům) nebo celého Konferenčního centra v Litoměřicích. Tajemník s předsedou navštíví v nejbližší době Litoměřice a po prohlédnutí místa a jednání se sborem doporučí na červnové schůzce další řešení. Bude také záležet na jednání se slovenskou radou BJB a jejich zapojení se do příprav i programu.

Bratr tajemník informoval o pozitivních reakcích na Zpravodaj a přípravách dubnového čísla, které se bude věnovat tématu Církev a sexualita, další číslo pak tématu Vztahy mezi generacemi. Zpravodaj je novou položkou rozpočtu kanceláře (cca 80.000 Kč při 4 x 300ks, zhruba polovinu ceny tvoří grafické zpracování a polovinu tisk). Tajemník upozorní delegáty ve své zprávě i na SD, aby se o této položce hlasovalo samostatně, za účelem vyjádření zájmu sborů o tento formát (kombinace tištěné a elektronické verze).

Bratr tajemník informoval o přípravách koncertního turné Rodriga Rodrigueze v prosinci 2018, seznam měst a konkrétních míst bude doplněn v průběhu měsíce března.

Bratr předseda informoval o zrušené konferenci „Církev a homo/sexualita“. VV vzal na vědomí, že se konference nemohla uskutečnit z důvodu náhlé hospitalizace přednášejícího Dr. Stantona Jonese. Dr. Jones se velmi omlouvá, poslal několik sad knížek, které napsal se svojí ženou o sexuální výchově dětí v rodině vzhledem k jejich věku. Jsou v angličtině, vážní zájemci se mohou přihlásit u předsedy. VV pověřil předsedu, aby jménem VV br. Jonesovi poděkoval.

Odbory, komise, účelová zařízení

Ze sborů nepřišly žádné další návrhy na nové členy teologické komise, proto VV sborům doporučuje, aby byla volba odložena a tématu fungování a poslání komise se věnovala část programu na kazatelském kurzu v květnu.

Do komise duchovní služby je ochotný se zapojit bratra David Sláma. VV s nominací bratra kazatele souhlasí a navrhne ji SD.

Bratr tajemník informoval, že proběhla volba nového vedoucího ODM, zvolen byl Jordan Haller ze sboru Praha 3, od 1. března nastoupil na plný úvazek. Bratr bude pozván na příští jednání VV v květnu. O potvrzení této volby bude žádán SD.

Bratr tajemník informoval o Československé konferenci mládeže, kterou má organizačně na starosti již bratr Jordan Haller.  Zatím je přihlášeno přes 100 účastníků z ČR, program připravovaly oba Odbory mládeže z ČR/SK. Program je k dispozici na www.nasleduj.sk

Příprava SD

VV hovořil o situaci ohledně sboru Praha 4 a k SD vydává následující prohlášení:

Prohlášení VV k došlým návrhům, které se týkají sboru Praha 4 a řešení této situace:

VV nesouhlasí s postojem sboru Praha 4 v otázce praktikované homosexuality, který se rozchází s usnesením SD z roku 2017. Sbory BJB se přijetím usnesení z loňského roku rozhodly, aby v případě, že sbor nepřijme výzvu k pokání a setrvá ve svých postojích, hlasoval tento SD o ukončení členství sboru ve svazku sborů BJB.

VV si je vědomý toho, že hlasování o vyloučení sboru na základě rozdílných teologických postojů by mohlo v budoucnu vést k rozdělení BJB i v jiných otázkách. Proto povzbuzujeme sbory, aby měly maximální ochotu si vzájemně vysvětlit své postoje.

Vzhledem k tomu, že ze 3 sborů přišel návrh na hlasování o vyloučení sboru Praha 4, souhlasí VV s tím, aby toto hlasování na SD proběhlo a to dle Organizačního řádu BJB, bod B/6k, který uvádí, že k vyloučení sboru (stejně tak jako k přijetí sboru) je nutná 2/3 většina všech stanovených delegátů.

Na základě žádosti sboru Praha 4 uvádíme, že se pro tento SD jedná o celkový počet 71 hlasujících. Minimální počet hlasů pro vyloučení sboru je stanoven na 47,33 což je po zaokrouhlení na 48 hlasů. V případě, že by došlo k tomu vyloučení, doporučuje VV, aby bylo členství ukončeno až k 31. 12. 2018, aby měl sbor možnost vyřešit své závazky vůči BJB a dořešit i další otázky spojené s převodem majetku na nástupnickou organizaci.

Bratr Radek Pospíšil s tímto postojem VV nesouhlasí a na jednání přednesl alternativní návrh a to vyhlásit moratorium do příštího SD 2019 na rozhodování o „kauze Topolka”. S tímto návrhem však VV nesouhlasí.

Bratři předseda a tajemník informovali o svém rozhovoru přes Skype s generálním tajemníkem EBF Tony Peckem. Od něj zaznělo, že EBF svévolně nezasahuje do dění uvnitř členských jednot, avšak na požádání je ochoten zúčastnit se případných jednání, rozhovorů v BJB a být nápomocen v řešení vzniklé situace. Předseda a tajemník za tuto nabídku poděkovali, ale pokládají situaci za vnitřní záležitost BJB, ke které musí proběhnout rozhovor mezi sbory BJB.

Proběhl rozhovor a reflexe setkání VV a staršovstva sboru Na Topolce a jejich návrhů na zapojení smírčí a teologické komise a také zapojení EBF do řešení celé situace. VV se rozhodl k této otázce nepředkládat nový návrh, ale přijal k celé situaci výše uvedené prohlášení.

VV podpořil návrh misijního odboru, aby se z kladného hospodářského výsledku BJB ročně převádělo 10% na misijní fond BJB včetně hospodářského výsledku r. 2017.

VV dále navrhuje SD ukončení vzdělávání na VOŠSaT Dorkas a to ke konci školního roku 2018/19. Odhadované náklady na postupné ukončení studia budou cca 2.000.000 Kč a budou hrazené z rozpočtu kanceláře VV. Ukončení činnosti školské právnické osoby se předpokládá na konci roku 2020 a to vzhledem k požadavkům na náhradní termíny zkoušek, vydávání potvrzení o absolvovaných předmětech nebo případné odvolání studentů v případě nesložení závěrečných zkoušek. VV schválil také návrh na změnu člena rady ŠPO Dorkas (za bratra Luďka Šípa nově bratr Pavel Novosad). Volbu musí schválit SD.

VV schválil návrh pro SD na odměnu pro tajemníka a předsedy (výši navrhuje VV, schvaluje nově SD) a to ve výši 100% mzdy a návrh na usnesení SD na podporu žádosti čínských křesťanů o azyl v ČR.

Pro jednání SD schválil VV také návrhy na aktualizaci pravidel pro přidělování dotací, na doplnění volebního řádu o podmínku souhlasu sboru a prodloužení oprávnění Krizové komise k nakládání s Krizovým fondem na 4 roky.

Na základě návrhu tajemníka a předsedy schválil VV návrh na rozšíření pracovních úvazků zaměstnanců kanceláře a to o úvazek 0,1 (4 hodiny týdně) pro místopředsedu VV Erika Polohu a o úvazek 0,1 (4 hodiny týdně) pro předsedu misijního odboru Pavla Novosada. V případě místopředsedy se jedná o zastupování předsedy vzhledem k jeho částečnému úvazku a to především s ohledem návštěvy na sborech, u předsedy misijního odboru se jedná o koordinaci misijních aktivit BJB, zpracovávání agendy misijního odboru a budoucí rozvoj této služby. O rozšíření úvazků rozhoduje SD BJB. Tento návrh byl konzultován s finanční komisí, položka byla zapracována do rozpočtu jako rezerva, s ohledem na to, že pravomoc k tomuto rozhodnutí má SD. V případě souhlasu sjezdu budou oba noví zaměstnanci odměňováni formou DPP podle platné mzdové tabulky (v případě místopředsedy se bude vycházet z tarifu pro předsedu).

VV dále schválil žádost Sboru BJB XXI. století na dotaci pro 3. úvazek na dobu 1 roku pro kazatele z Ruska, který by přijel do ČR vypomoct se službou sboru. V této souvislosti vzal VV na vědomí žádost Sboru BJB v Kladně o dotaci na 2. úvazek, kterou sbor podává z důvodu výjimky přímo SD.

Finance

Tajemník informoval o prvním přípravném setkání na ERC ohledně zavedení GDPR do církví. Další postup bude záležet na společném postupu ERC, ČBK a schválení základních principů ochrany osobních údajů v církvích, které musí schválit Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud se do 20. 5. 2018 nestihne zavést jednotná metodika, zašle tajemník sborům směrnici pro základní ochranu osobních údajů na sborech, která bude průběžně doplněna. Tématu se budeme věnovat také na kazatelském kurzu v rámci informací z VV (čtvrtek dopoledne).

Tajemník informoval o půjčce ve výši 80.000 Kč pro sbor Církev XXI. století, kterou sbor původně žádal ze stavebního fondu. Vzhledem k pozdějšímu upřesnění, že se jedná o potřebu financí pro nákup nábytku pro školní zařízení sboru, bude půjčka z důvodu naléhavosti situace poskytnuta z prostředků VV a to se splatností do 31. 12. 2018. VV vzal toto řešení na vědomí.

Br. tajemník přednesl žádost Rozsévače o doplatek příspěvku na poštovné v ČR 1650 Kč/rok 2018 z rozpočtu kanceláře VV z důvodu navýšení poštovného po termínu objednávek předplatného. VV tento příspěvek schválil.

VV projednal podporu misijní práce v Turecku vzhledem k plánované cestě některých bratří, nyní se však tato služba nebude podporovat z krizového fondu a počkáme až na konkrétní potřeby zjištěné na místě.

Zahraniční cesty 2018

VV vysílá na zahraniční cestu vedoucího Odboru mládeže Jordana Hallera do Turecka, spolu s misijní skupinou. Dále ho vysílá na kurz TCMI ohledně vzdělávání v oblasti práce s mládeží.

VV také schválil zahraniční cestu br. Pavla Coufala a Jordana Hallera do Banské Bystrice na Čsl. konferenci mládeže a dále pak cestu bratří předsedy a místopředsedy na jednání Koncilu EBF 26. - 29. 9. 2018 ve Lvově (Ukrajina).

Sbory

Oba korejské sbory, které měly nedávno zájem o členství v BJB informoval tajemník o tom, že mohou podat žádost pro SD, ale že jim doporučujeme se nejdříve seznámit s kazateli sborů BJB na kazatelském kurzu.

Bratři předseda a místopředseda se setkali se zástupci plzeňského rusky mluvícího sboru Agapé (kazatel Lev Shulz, správce sboru Bogdan Yablinskyi, syn br. Lva Shulze Alexander). Bylo potvrzeno, že bratr Lev Shulz je nyní kazatelem rusky mluvícího sboru ECM v Praze (zaměstnán v ECM), dále pravidelně slouží slovem v plzeňském baptistickém sboru Agapé. Sbor Agapé v Plzni se setkává v budově ECM, dál zůstává v BJB.

Bratr tajemník upozornil, že sbor BJB v Praze 6 neuhradil členské příspěvky do 12. 3. 2018 a to po několikanásobných výzvách z kanceláře i od tajemníka. Bratři tajemník s předsedou budou s nimi jednat v nejbližším termínu o dalším fungování sboru a vznesou otázku smysluplnosti jejich členství v BJB. Sbor bude také upozorněn, že díky neplnění svých závazků k BJB mohou být zbaveni některých svých práv.

Br. předseda informoval o svých návštěvách sborů v Pardubicích, Brništi (instalace kazatele Jiřího Šimka) a Vysokém Mýtě, kde se zúčastnil otevření nové modlitebny. Dále pak tlumočil členům VV pozvání zástupce (případně zástupců VV) na setkání se staršovstvem vikýřovického sboru.

Br. tajemník navštíví sbor Na Topolce 8. dubna v rámci jejich výročního shromáždění a je v jednání návštěva sboru v Lovosicích v průběhu prázdnin.

Bratři tajemník a předseda informovali VV, že další ročník Vzdělávání na cestě proběhne od podzimu 2018 v Praze ve sboru BJB Praha 3. Registrace a další termíny budou oznámeny na SD v Praze.

zapsali: E. Poloha / J. Jackanič

Informace z kanceláře VV

  • Připomínáme termín pro odevzdání Slov života 2019 (15. dubna 2018)
  • V příloze zasíláme nabídku pro nové lektory  Mezinárodních potřeb
  • byla obnovena pevná telefonní linka 241434256 po cca měsíčním výpadku ze strany původního operátora. Nyní je linka pod T-mobilem, číslo je zařazeno do sítě BJB (hovory na číslo jsou ze sítě BJB zdarma).

Termín příští jednání VV BJB: 16. 5. 2018 v 10:00

_____________________________________________


Příloha č. 1 - Zápis z jednání VV a staršovstva sboru Na Topolce

Na žádost sboru BJB Praha 4 proběhlo dne 9. února 2018 setkání VV BJB se staršovstvem sboru

V rámci setkání proběhl rozhovor nad usnesením č. 18 SD 2017 bezprostředně se týkajícím sboru.

Zástupci sboru opět vyjádřili záměr sboru nevystupovat z BJB a společně hledat řešení.

Proběhl rozhovor nad ustavením a významem smírčí komise. Sbor apeluje na VV, aby byly využity všechny prostředky zakotvené v řádech BJB. Do těch spadá ustavení smírčí komise a práce komise teologické. Na základě činností těchto komisí pak může dojít k odpovědnému rozhodnutí SD.

Sbor BJB Praha 4 dále hledá ujištění, že se na nadcházejícím SD bude vše dít dle řádů BJB. Do toho spadá také žádost sboru, že v hypotetickém případě kdyby na SD byl podán návrh na vyloučení sboru, VV v komentáři k takovému návrhu uvede přesné kvorum, za jakých podmínek by k vyloučení mohlo dojít (dle řádů BJB je nutný souhlas 2/3 stanoveného počtu delegátů ze všech sborů s jednacím a hlasovacím právem) a také vysvětlí, že z majetkoprávních a jiných hledisek nelze ukončit členství sboru k okamžitému datu konání SD, ale uvede v případě schválení takového návrhu doporučené ukončení členství k 31. 12. 2018.

VV apeluje na sbor, aby zaslal sborům čerstvé stanovisko k usnesení SD 2017. Zástupci sboru přislíbili, že tak sbor učiní, ale s možnou prodlevou, s tím, že termín 20. února 2018 je pro projednání dopisu členstvem celého sboru příliš brzký.

Sbor informoval VV o podání žádosti na Ministerstvo kultury o registraci náboženské společnosti s názvem Společenství baptistických sborů.

Zapsal Tomáš Výchopeň, ověřil Jan Koukal a Pavel Coufal