VV se na svém říjnovém setkání věnoval následujícím oblastem

Vize a plány

VV jednal o modlitebním řetězu BJB, který by začal od ledna 2018. Podněty k modlitbám ze života jednotlivých sborů budou rozesílány vždy společně pro daný měsíc. Rozpis bude k dispozici na stránkách BJB.CZ a také ve Slovech života. Další informace připraví kancelář VV na podzimní jednání RZS.

VV dále jednal o přípravách konference „Sto let spolu“, která by se měla uskutečnit v roce 2019. Do konce letošního roku proběhne pracovní setkání zástupců jednotlivých Odborů BJB, přizváni budou také zástupci historické komise. Bratr předseda Pavel Coufal také pozve ke spolupráci zástupce slovenské BJB.

Bratr tajemník informoval o přípravách Zpravodaje BJB, který by začal vycházet od ledna 2018 a to jak v tištěné, tak elektronické formě (4 x ročně).  VV dává také podnět k tomu, aby kromě zpráv ze všech oblastí služby BJB obsahoval Zpravodaj také tematické články, úvahy, kázání a dotýkal se tak aktuálních témat BJB.

Bratr tajemník také informoval o tom, že redakce časopisu „Zpravodaje baptistických sborů v ČR“, který začal vycházet v letošním roce, odmítla žádost VV na změnu názvu, o kterou žádal VV z důvodu podobnosti obou jmen.  VV upozorňuje sbory i veřejnost, že se nejedná o oficiální zpravodaj BJB.

VV dále hovořil o přípravách akcí na rok 2018 a to kurzu kazatelů (hostem bude br. Dr. Schindler) a o možnosti uspořádat opět koncertní turné s bratrem Rodriguezem (tentokrát ve vánočním termínu). K plánování těchto akcí se ještě vrátíme na příštím jednání VV.

Bratr Pavel Novosad otevřel téma obnovy (revitalizace) malých, resp. stagnujících sborů. Je možné se nechat inspirovat službou, kterou začíná Církev bratrská (www.cestaobnovy.cz). VV vítá zájem o toto téma. Misijní odbor nechť získá podrobnější informace nejen o iniciativě CB ale i z dalších zdrojů pro následnou diskusi.

Odbory, komise, účelová zařízení

VV diskutoval otázku příprav programu konferencí mládeže. VV potvrzuje, že podle Organizačního řádu patří zodpovědnost za přípravu společných konferencí Odboru mládeže. VV proto navrhuje, aby přímou odpovědnost za přípravu programu nesla Rada ODM, která by projednala návrh programu s VV nejpozději 5 měsíců před konáním konference. VV zve na své příští jednání zástupce Rady odboru mládeže a chce vést s nimi na toto téma rozhovor.

Bratr tajemník informoval o odpovědích kandidátů do teologické komise, navržených VV. Návrh přijal bratr Marek Titěra, odmítli bratři Jan Bistranin, Michal Petratur a Mirek Čížek, ostatní navržení se mohou vyjádřit ještě do RZS. Sbory budou vyzvány také k podávání vlastních návrhů.

Br. tajemník informoval o situaci na škole Dorkas, do 1. ročníku nastoupilo zatím 9 studentů. Škole se podaří v letošním školním roce snížit výši plánovaného mínusového hospodaření, přesto i tak bude celkové hospodaření ve ztrátě a budou čerpány prostředky z rezervní fondy školy. O dalším vývoji bude VV jednat a to především na základě setkání rady školy, které se uskuteční 1. prosince.

VV diskutoval o vhodnosti doplnění Volebního řádu o podmínku souhlasu sboru pro všechny kandidáty na volbu do rad odborů BJB. Tento podnět předloží tajemník na RZS v Brně.

VV hovořil o setkání, které proběhlo se zástupci sboru Na Topolce dne 5. 10. 2017. Zápis z tohoto setkání je součástí těchto zpráv.  

Sbory

Bratr tajemník informoval o pokračování jednání s korejskými sbory, zatím jsme neobdrželi odpovědi na doplňující otázky ohledně jejich zájmu o členství v BJB. O dalším jednání bude VV informovat.

Finance a organizace

VV schválil záměr tajemníka aktualizovat pravidla pro rozdělování dotací na sbory se zachováním stejných principů.  Změna se týká postupu, kdy již nejsou jednotlivé žádosti zasílány na Ministerstvo kultury, ale rozhoduje o nich podle posloupnosti VV. Tajemník představí tuto změnu na RZS.

VV schválil návrh misijního Odboru, aby se přispívalo kazatelům a misijním pracovníků sborů BJB, kteří se zúčastní vzdělávání v rámci Evangelikálního fóra (20. - 22. 2. 2018) v Praze. Jde o úhradu konferenčního poplatku, podrobnější informace rozešle kanceláře VV.

VV schválil žádost sboru ve Vysokém Mýtě o nový úvazek (0,4) pro pracovníka mezi neslyšícími (br. Josef Kéri) na dobu 1 roku. Dále pak souhlasil s prodloužením dotace pro sbor v Uherském Hradišti pro pastorační pracovnici (s. Alenu Potrusilovou) na úvazek 0,5 opět na dobu 1 roku. VV také schválil rozdělení dotace pro sbor v Kroměříži, současná dotace pro pastorační pracovnici bude rozdělena na dvě poloviny od listopadu do prosince, od ledna dojde k nástupu nové pracovnice již na plný úvazek (s. Jitka Tobolová)

VV diskutoval o návrhu br. Pavla Novosada na pravidelné rozdělování kladného hospodářského výsledku pro jednotlivé odbory BJB zatím bez konkrétního návrhu. VV se k této diskusi vrátí při přípravě návrhu pro SD na rozdělení HV za rok 2017.

VV schválil rozdělení daru z Čsl. konvence na misijní práci. Částka 349.392 Kč bude rozdělena na tyto účely (misijní aktivity sborů BJB: 70%, misijní aktivity sborů spojené se službou manželským párům: 10%, služba menšinám  10% a služba neslyšícím: 10%. VV souhlasil, že částka určená pro neslyšící bude spravována kanceláří VV a také odsouhlasil z této částky příspěvek 10.000 Kč pro sbor ve Vysokém Mýtě na práci s neslyšícími.

VV schválil vánoční příspěvek kazatelům v důchodu a vdovám po kazatelích ve výši 6897 Kč. Jedná se podle pravidel fondovního hospodaření o 25% z průměrné hrubé mzdy v ČR za předchozí kalendářní rok. Dary kazatelům v důchodu a vdovám budou zasílány v průběhu listopadu.

VV také schválil dar všem kazatelům a misijním pracovníkům ve výši 10.000 Kč. Všem pracovníkům bude částka vyplacena formou daru z podpůrného fondu, na který bude převedena část z prostředků pro sbory pobírající dotace. VV vybízí sbory, aby ke konci roku podpořily finančním darem své zaměstnance, tento dar z podpůrného fondu nemá nahradit zodpovědnost sborů za podporu svých pracovníků.

VV schválil odměny zaměstnancům kanceláře (vedoucí kanceláře, předseda odboru mládeže, pracovník odboru mládeže a školní kaplanka) ve výši 1 měsíčního platu. Odměny pro tajemníka a předsedu nově schvaluje podle pravidel finanční komise SD až v následujícím roce.

Ekumena

Tajemník informoval o své účasti na výjezdním jednání Řídícího výboru ERC. Kromě běžné agendy se jednání zabývala především otázkou nemocničních kaplanů a pravidel pro jejich zaměstnávání. VV jmenoval také zástupce pro valné shromáždění ERC  (bratři Jackanič, Coufal, Poloha).

Bratři Jackanič a Poloha informovali o své účasti na koncilu EBF, jehož výsledkem jsou především rezoluce zaslané na sbory.

Informace z kanceláře VV BJB

Připomínáme sborům, že na RZS v Brně budou k dispozici letošní Slova života společně s fakturami pro sbory. K dispozici bude také předem objednané literatura z nabídky kanceláře VV.

Stravování je na RZS zajištěno pro dva zástupce za každý sbor, v případě účasti více členů sborů, pro které byste chtěli zajistit oběd, nás o tom prosím neprodleně informujte.

Příští setkání VV BJB se uskuteční dne  6. prosince 2017

 

Na žádost sboru BJB Praha 4 proběhlo dne 5. října 2017 setkání VV BJB se staršovstvem tohoto sboru.

V rámci setkání jsme společně hovořili o následujících otázkách. Zástupci sboru vyjádřili vůli sboru zůstat v BJB a společně hledat řešení současné situace.

Sbor Praha 4 žádá VV, aby mu byl v rámci RZS v Brně poskytnut dostatečný prostor pro vysvětlení svých postojů spojených s otázkami, které se týkají homosexuality. VV BJB s tímto návrhem souhlasí, kromě příspěvku sboru by na RZS měl také zaznít další referát a následovat společná diskuze.

Sbor žádá VV, aby do řešení současné situace byla zapojena nová smírčí komise, VV tuto žádost bere na vědomí, rozhodne se však podle dalšího vývoje.

Sbor vyjadřuje svoji omluvu bratru předsedovi VV BJB Pavlu Coufalovi za to, jakým způsobem se vůči němu vyjádřil ve svém posledním dopise a vysvětluje, že se nejednalo o osobní podezření, ale otázku spojenou s jeho funkcí. Bratr Coufal tuto omluvu přijímá.

Na dotaz sboru, jak by se postupovalo v případě, kdyby došlo k vyloučení sboru Praha 4 z BJB, VV potvrzuje, že bude jednat podle řádů BJB.

Proběhla diskuze ohledně zakládání nové náboženské společnosti, kterou sbor připravuje kvůli obavám o svou právní existenci v případě vyloučení. Sbor zdůrazňuje, že mu jde primárně o řešení vlastní situace a není jeho záměrem odcházet z BJB.

VV se také obrací na sbor ohledně Zpravodaje baptistických sborů v ČR s žádostí o změnu názvu časopisu. V jednání bylo vyjasněno, že se nejedná výlučně o časopis sboru a že je nutné se obrátit na jeho redakční radu.

 

zapsali: Jan Jackanič, Tomáš Vychopeň

ověřili: Pavel Coufal, Jan Koukal