1. Informace z jednání VV BJB dne 7. června 2017

VV se sešel na začátku června na svém prvním řádném jednání ve zvoleném složení - bratři Pavel Coufal (předseda VV), Jan Jackanič (tajemník VV), Erik Poloha (místopředseda VV), Radek Pospíšil (člen VV), Pavel Novosad (člen VV), setkání se zúčastnili také oba náhradníci  – bratr Oleg Grytsik a sestra Slávka Švehlová.

Setkání bylo zahájeno společnými modlitbami a připomenutím poslání VV v rámci řádů Bratrské jednoty baptistů. Do konce kalendářního roku se sejde VV ještě třikrát (září, říjen, prosinec).
 
VV se na svém setkání vrátil k uskutečněnému kurzu kazatelů, který připravil ještě předchozí VV a také k minulému Sjezdu delegátů. Konkrétně jsme hovořili o tom, jakým způsobem zapracovat otázku doporučení sborů pro volbu členů komisí a výborů jednotlivých odboru, otevřeli jsme rozhovor o volbě nové teologické komise a naplnění usnesení SD ve vztahu ke sboru Praha 4. VV také vyzývá sbory, aby nepodávaly opakovaně stejné návrhy, které již byly Sjezdem odmítnuty.
 
VV diskutoval formu Usnesení SD a pověřuje tajemníka, aby od příštího SD byla usnesení ve spolupráci s návrhovou komisí formulována tak, aby šlo o samostatně srozumitelný dokument, který se nebude pouze v bodech odkazovat na sjezdové materiály. VV souhlasí s tím, aby se Usnesení v této nové podobě již publikovalo také na webových stránkách BJB.

VV upozorňuje sbory na chybu v letošním usnesení SD, ve kterém chybí informace o zamítnutí návrhů č. 12 sboru v Lovosicích a č. 13 sboru v Kroměříži. V příloze těchto Informací posíláme proto verzi Usnesení SD s poznámkou, vlastní doplnění (nebo opravu) tohoto Usnesení může provést až příští SD.

VV jednal o podnětu br. Radka Pospíšila k odmítnutí čerpání dotací na chod kanceláře a zatím k němu nezaujal stanovisko. Pro příští setkání připraví tajemník podklady ohledně možného finančního dopadu tohoto kroku na hospodaření BJB a sborů (výšku příspěvků ze sborů), jsme si však vědomi toho, že tato otázka je především spojena s očekáváním sborů od VV a vizí VV pro BJB.

VV se dále zabýval aktuálním stavem publikační činnosti, sestra Švehlová informovala o knize Historické komise, která je před dokončením. Rozpracován je také překlad knihy Radical Believers, pro časové zaneprázdnění překladatelů se příprava zatím odkládá.

Bratr Pavel Coufal informoval o svých dosavadních cestách v rámci nové služby předsedy, zúčastnil se regionálního setkání mládeže ve Cvikově a 70. výročí sboru v Lovosicích, kde proběhla ordinace br. kazatele Václava Chumchala. Bratr předseda je připraven přijímat pozvání sborů k návštěvě a službě podle svých možností, kdy zůstává na poloviční úvazek zapojen v brněnském sboru.

VV se zabýval také situací na škole Dorkas v Olomouci a počtu studentů v jednotlivých ročnících s ohledem na celkové hospodaření školy. VV bude tento školní rok situaci podrobně sledovat a na základě podzimního jednání rady školy bude řešit budoucnost školy. VV nově jmenoval do Rady ŠPO bratra Pavla Novosad, který doplní stávající radu ve složení Iva Kernová, Jan Jackanič, Eva Šviráková a Mirek Čížek

VV schválil žádosti sborů o dotace na plat pracovníka sboru a to na základě žádosti z Blanska (úvazek 0,4) a z Brna (úvazek 0,5).

VV také schválil několik žádostí z podpůrného fondu a ze sociálních důvodů podpořil rodiny kazatelů sborů formou podpory na sborové tábory. Také podpořil účast mládežníků z barmanských sborů na českých letních táborech.

VV nabízí možnost podpory ze sociálních důvodů i dalším kazatelům, kteří nemají možnost požádat o tento příspěvek na tábory dětí svůj vlastní sbor a prodlužuje termín podání žádostí do 30. 6. 2017. Příspěvek bude proplacen na základě dokladu o úhradě pobytu.

VV schválil zahraniční cestu předsedy a tajemníka VV na koncil EBF v Arménii. Dále pak cestu br. Coufala na vzdělávací pobyt v Anglii ohledně vzdělávání a vedení v církvi v rámci programu Cambridge Leadership Network.

VV vzal na vědomí informaci ohledně volby br. Vladimíra Zemana (Vysoké Mýto) do Rady České evangelikální aliance. Sbory nebo jednotlivci, které mají zájem o spolupráci a informace ohledně práce ČEA, mohu bratra kontaktovat přímo.
 
VV se dále zabýval situací v Odboru mládeže, zejména otázkou pořádání společných konferencí. VV má zájem se více zapojit do spolupráce s Odborem mládeže a koordinovat jeho práci. VV dále hovořil o volbách vedoucího odboru mládeže, br. Jackanič je ochotný zatím zůstat od října do konce volebního období neplaceným vedoucím odboru.

VV rozhodl o přejmenování Schematismu BJB na Adresář BJB a to od podzimu 2017.

Br. Poloha podal informace z jednání o službě neslyšících v maďarské baptistické jednotě, kterou mohli společně s bratrem Zemanem navštívit. Situaci a dalšímu jednání o možné spolupráci se bude VV nadále věnovat.

Br. Jackanič informoval o nabídce připojit se k pražské konferenci Awakening, kterou nepřijímáme.

2. Informace z Kanceláře VV

Přihlášky na kurz Vzdělávání na cestě ve školním roce 2017/18 je možné podat do 30. 6. 2017. Studijní materiály budou přihlášeným zasílány průběžně během letních prázdnin.

Odkaz na přihlášku je zde - http://bjb.cz/clanky/vzdelavani/1597-vzdelavani-na-ceste-2017-18

Jan Jackanič
tajemník VV BJB